Avís Legal

Avís Legal

AVIS LEGAL

Objecte i Informació General
El present Avis Legal i de privacitat (en endavant, «Avis legal») regula l’accés i ús de la present pàgina web de (en endavant, “la Web”), que LA GUIA VIAL posa a disposició dels usuaris, en la seva qualitat de titular i gestora de la mateixa.
Les dades del propietari de LA GUIA VIAL són les següents:
Denominació: LA GUIA VIAL
NIF o DNI: 35010358B
Domicili: carrer Lisboa 18, 08032 (Barcelona, España)
Correu electrònic: info@laguiavial.com
Activitat: web amb finalitat documental a nivell turístic
Aquest Avis legal regeix l’accés i ús de la pàgina web de LA GUIA VIAL (en endavant, la «Web»). No obstant l’anterior, l’ús d’espais o serveis continguts a la Web pot estar subjecta a altres condiciones d’ús. En aquest cas, hauran de complir igualment les condicions que corresponguin, les quals s’informaran degudament.
LA GUIA VIAL es reserva el dret de, en qualsevol moment, completar, modificar o substituir el present Avis Legal, així com qualsevol altres condicions generals o particulars, entenent que la mera publicació de tals canvis en el Web tindrà afectes de notificació. Per això, preguem a l’Usuari que ho llegeixi detingudament cada vegada que accedeixi al Portal, abstenint-se de fer ús del Web si no estigués d’acord amb qualsevol de les condicions establertes.
Exclusió de Responsabilitat
LA GUIA VIAL es reserva el dret a interrompre l’accés al Web, així com la prestació de qualsevol o de tots els Serveis que es presten a través del mateix en qualsevol moment i sense avís previ, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per errors de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa.
LA GUIA VIAL no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada al Web, ni dels danys i perjudicis produïts en l’Usuari derivats de dita informació.
LA GUIA VIAL no es responsabilitza dels danys i perjudicis de qualsevol tipus produïts a l’Usuari derivats d’errors amb la connexió a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la Web o por causes de força major o cas fortuït.
Propietat Intel·lectual i Industrial. Hiperlinks.
Tots els continguts, marques, dissenys, logotips, icones, software, noms comercials, nombres de domini, i qualsevol altres signes o elements susceptibles de protecció per drets de propietat intel·lectual o industrial que formin part del Web són propietat de LA GUIA VIAL o de domini públic o de tercers que han autoritzat degudament la seva inclusió a la mateixa, i que figuren com autors o titulars dels drets.
En cap cas s’entendrà que es concedeixi llicència alguna o s’efectuï renuncia, transmissió, cessió total o parcial dels anomenats drets, ni es confereix cap dret, i en especial, d’explotació, reproducció, distribució, transformació o comunicació pública sobre els anomenats continguts sense la prèvia autorització expressa i per escrit de LA GUIA VIAL o dels tercers corresponents. Les violacions de qualsevol dels drets de propietat intel·lectual o industrial als que es refereix aquest apartat seran perseguits a través de les accions penals i civils contemplades a la legislació vigent.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.